Algemene leveringsvoorwaarden drukwerk

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, welke tot stand komen met JD Knowledge B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen “JD”.
2. De koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde website(s) van JD.
6. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door JD te leveren, al dan niet door haar zelf uitgegeven, (hand)boeken, periodieken, naslagwerken en andere documenten. Tenzij uit de tekst van deze voorwaarden anders blijkt, worden onder zaken zowel fysiek drukwerk als digitale publicatie verstaan.
7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen of deelbestellingen.
10. Indien JD deze algemene voorwaarden al meerdere keren - al dan niet via de website - aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. JD hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, prijzen
1. Ieder aanbod en elke offerte van JD is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft JD het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in het aanbod, de prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport-, verzendkosten, kleine ordertoeslagen en administratiekosten. Per artikel wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag evenals van de eventuele kosten.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht JD niet tot levering van een deel van de in het aanbod begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5. Getoonde voorbeelden en andere omschrijvingen op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor JD (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door JD ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., mag JD de overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan JD heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag JD er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is JD eerst aan deze order of bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.
2. Indien de wederpartij telefonisch of per fax een order of bestelling plaatst, is JD eerst aan deze order of bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden JD eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 4: Koop op afstand, zichttermijn
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaken. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan JD.
3. In geval van ontbinding dienen de zaken binnen 14 kalenderdagen, in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de consument aan JD retour gezonden te worden.
4. JD zal de betalingen die zij al heeft ontvangen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan de consument terug betalen.
5. JD heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, gebruikt en/of beschadigd zijn. JD zal de consument hiervan direct na ontvangst van de zaken op de hoogte stellen.

Artikel 5: Abonnementen
Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de wet en/of regelgeving anders voortvloeit, wordt een abonnement op een periodieke uitgave of aanvulling/update van een handboek voor onbepaalde aangegaan, met een minimale looptijd die twee uitgaven behelst. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 6: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JD het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van JD.

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij
1. Indien is overeengekomen dat JD de door haar te leveren uitgaven in de huisstijl van de wederpartij zal leveren, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat: a. hij alle hiervoor benodigde informatie, foto’s, logo’s, teksten, (PMS)kleuren, lettertype e.d. tijdig op de door JD gewenste wijze aan JD ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan JD verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten. 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart JD voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft JD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en JD nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van JD om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie
1. JD verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. JD zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. JD zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers of andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien JD als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers of andere personen zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel.

Artikel 9: Levering, leveringstermijnen
1. De standaard levertermijn voor artikelen die JD in eigen beheer vervaardigt is 30 dagen tenzij anders vermeld.
2. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien JD haar leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
3. Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt JD de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van JD terug te vorderen. Ingeval de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal JD het al door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terugbetalen.
4. JD mag in gedeelten leveren, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door JD kan worden gefactureerd.
5. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van JD verlaten of het moment waarop JD aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
6. In afwijking van het vorige lid wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
7. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door JD te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. JD is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
8. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van JD, maar voor rekening van de consument. De hiermee gemoeide kosten worden op de website vermeld.
9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag JD de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. Tenzij JD uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, moet de wederpartij JD binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren.
10. Indien de wederpartij na verloop van de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. JD heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor JD een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
11. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
12. JD is niet eerder verplicht tot levering van de zaken, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Artikel 10: Klachten en retourzendingen
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 48 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan JD melden.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking schriftelijk aan JD worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Dit uiterlijk binnen een termijn van 4 weken.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan JD is gemeld, is geen beroep mogelijk op restitutie of eventueel vervangende producten.
4. Bestelde zaken worden in de bij JD voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van JD. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk. 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij moet JD in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan JD verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door JD te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
12. JD is nimmer aansprakelijk te stellen voor inhoudelijke onjuistheden met betrekking tot content welke door wederpartij of door derden aan JD ter beschikking is gesteld.

Artikel 11: Garanties
1. JD zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. JD staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door JD geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. JD zal de wederpartij hierover informeren.
4. JD garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat (de inhoud van) de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal JD kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaak dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken. Een en ander ter keuze van JD. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door JD gegeven garanties aanvaardt JD geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is JD slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van JD voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies of vertragingsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien JD aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van JD te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van JD niet uitkeert of de schade niet onder een door JD gesloten verzekering valt, is de chadevergoedingsplicht van JD beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij dient JD uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 3 maanden.
7. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch JD op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens JD of de auteur verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. doordat, door of namens de wederpartij, werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van JD of de auteur.

Artikel 13: Betaling
1. JD is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling dient te geschieden conform de op de website aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien is overeengekomen dat betaling plaats zal vinden nadat JD aan de wederpartij een factuur heeft verzonden, dient betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan JD een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5. Indien na aanmaning door JD betaling alsnog uitblijft, mag JD bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
7. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is JD gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform het vorige lid van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is JD gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
9. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, mag JD de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft JD eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
10. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door JD ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
1. JD behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan JD heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dan altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij richting zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken/pandlijsten in de feitelijke macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet JD direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van JD bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal JD op zijn eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of JD een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan JD en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van JD op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. JD mag de overeenkomst altijd zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of JD mag JD de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van JD wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van JD, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van JD.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van JD zullen o.a. worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van JD en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens JD tot aan dat moment nakomen.

Artikel 17: Annulering, opschorting
1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de zichttermijn zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
2. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan JD een door JD nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle al door JD gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. JD mag voornoemde schadevergoeding fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal JD vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. JD mag alle door de wederpartij al betaalde bedragen verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment al gemaakte kosten direct opeisbaar en mag JD deze bij de wederpartij in rekening brengen. JD mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is JD gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van JD te vergoeden.

Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen JD en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar JD is gevestigd, zij het dat JD een geschil ook altijd mag voorleggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan JD. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat JD schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag JD er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Bijlage 1. Verwerken van persoonsgegevens

Indien JD Knowledge bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel B 1.1 Algemeen
De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. JD Knowledge vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel B1.2. Doeleinden van de verwerking
JD Knowledge verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

Gelet op de aard van de Diensten, zal JD Knowledge onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan JD Knowledge worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Opdrachtgever dit vooraf aan JD Knowledge te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden. JD Knowledge heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

JD Knowledge neemt géén zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien dit op grond van de AVG vereist is, vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen. Opdrachtgever vrijwaart JD Knowledge van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Artikel B1.3. Verdeling verantwoordelijkheid
Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door JD Knowledge worden uitgevoerd binnen een (semi- ) geautomatiseerde omgeving.

JD Knowledge is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan JD Knowledge zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is JD Knowledge niet verantwoordelijk.

De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart JD Knowledge voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Opdrachtgever.

Artikel B1.4. Verplichtingen van partijen
Ten aanzien van de onder de Overeenkomst verrichte verwerkingen, zal JD Knowledge zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door JD Knowledge vanuit diens rol.

JD Knowledge zal Opdrachtgever op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

JD Knowledge zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbescherming- seffect-beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De door JD Knowledge redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde bijstand zullen door Opdrachtgever worden vergoed. De verplichtingen van JD Knowledge die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van JD Knowledge, waaronder werknemers.

Artikel B1.5. Doorgifte van persoonsgegevens
JD Knowledge verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft JD Knowledge daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. JD Knowledge zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat. Artikel B1.5. Doorgifte van persoonsgegevens JD Knowledge verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft JD Knowledge daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. JD Knowledge zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel B1.5. Doorgifte van persoonsgegevens
JD Knowledge verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft JD Knowledge daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet-en regelgeving. JDKnowledge zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel B1.6. Inschakelen van subverwerkers
Opdrachtgever geeft JD Knowledge toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze Bijlage bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen.

JD Knowledge zal Opdrachtgever op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt. Indien JD Knowledge het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal JD Knowledge de Opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van JD Knowledge.

Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen. Indien Opdrachtgever binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen het voornemen van JD Knowledge om een nieuwe derden in te schakelen, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van JD Knowledge, dan is JD Knowledge gerechtigd om de betreffende nieuwe derde in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe derde ingeschakeld wordt.

Artikel B1.7. Beveiliging
JD Knowledge zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).

Opdrachtgever beslist zelf welke persoonsgegevens door JD Knowledge verwerkt worden en stelt enkel persoonsgegevens aan JD Knowledge ter beschikking voor verwerking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Opdrachtgever vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel B1.8. Datalekken
In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal JD Knowledge zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. JD Knowledge spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.

Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal JD Knowledge meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):
- wat de (vermeende) oorzaak is;
- wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
- wat de (voorgestelde) oplossing is; - contactgegevens voor de opvolging van de melding;
- wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en
- wat de reeds genomen maatregelen zijn.

Artikel B1.9. Verzoeken van betrokkenen
Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan JD Knowledge BV, zal JD Knowledge het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever. JD Knowledge mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

JD Knowledge zal Opdrachtgever de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van JD Knowledge voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan JD Knowledge hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel B1.10. Vertrouwelijkheid
Op alle persoonsgegevens die JD Knowledge van Opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

JD Knowledge zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

- indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;
- indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
- indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

Artikel B1.11. Audit
Opdrachtgever heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van deze Bijlage en alles wat daar direct verband mee houdt.

De audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij JD Knowledge aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij JD Knowledge aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage.

De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats. JD Knowledge zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers ter beschikking stellen voor de audit. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk. Alle kosten van de audit, ook de door JD Knowledge gemaakte kosten, komen voor rekening van Opdrachtgever

Artikel B1.12. Einde van de Overeenkomst
Na beëindiging van de Overeenkomst zal JD Knowledge de van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij partijen anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet