Algemene Leveringsvoorwaarden Digitale Abonnee

Algemeen Voor de zakelijke relatie tussen JD Knowledge B.V. en de cliënten (abonnees) gelden de navolgende algemene leveringsvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden dienen schriftelijk te zijn ondertekend. De meest actuele versie van de algemene leveringsvoorwaarden van JD Knowledge B.V. kunt u te allen tijde opvragen via info@jdknowledge.nl of schriftelijk via JD Knowledge B.V., Kalkovenweg 54, 2401LK te Alphen a/d Rijn.

Artikel 1) Definities
De hierna aangeduide begrippen welke aangegeven worden door een beginhoofdletter hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

Abonnee: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Uitgever de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Uitgever bezoekt.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Uitgever te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Abonnee.

Formulier: (elektronisch) document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of het Product wordt besteld of gereserveerd.

Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

Gebruiksrecht: het door Uitgever aan Abonnee verleende recht om overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden de Producten in zijn organisatie (niet-commercieel)
te doen gebruiken door het aantal gebruikers als vermeld in de Overeenkomst. 

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. 

Uitgever: JD Knowledge B.V. die via de Website Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Abonnee ter zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten. 

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulieren/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting met betrekking tot de beschikbaarstelling van het Product en/of de Dienst. 

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst. 

Product: gegevensverzamelingen (databanken) waaronder mede begrepen Programmatuur langs elektronische weg of in elektronische vorm door Uitgever aan Abonnee ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt. 

Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor Abonnee bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan. 

Website: de website www.jdknowledge.nl, door middel waarvan Product en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2) Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Uitgever en

Abonnee, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.3. In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3) Communicatie
3.1. Iedere communicatie tussen Uitgever en Abonnee kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2. De door Uitgever opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Abonnee.

3.3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.
Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e- mailbox van Abonnee, komt dit voor risico van Abonnee, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest. 

Artikel 4) Informatieplichten Uitgever
4.1. Uitgever draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Abonnee al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de browser van Abonnee of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

4.2.Onverminderd eventueel voor Uitgever bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomsten/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Uitgever niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Abonnee toegankelijk te houden.

4.3. Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2 niet van toepassing.

4.4.Uitgever stelt middels zijn Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a) naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b) de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
c) de prijs in- en exclusief van alle belastingen;
d) de wijze van aflevering en betaling;
e) de kosten van aflevering;
f) het adres waar Abonnee een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Uitgever anders wordt aangegeven.

4.5. Uitgever wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Abonnee ontbindings-en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Uitgever niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. leder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Abonnee op grond van schending door Uitgever van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het tot stand komen van de Overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

4.6. Indien Abonnee gebruikmaakt van een Agent, is Abonnee verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die Abonnee met behulp van de Agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan Abonnee. Indien de Agent door middel van het aanklikken van een button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is Abonnee daaraan volledig gebonden. Als nog geen Producten of Diensten ter beschikking zijn gesteld, kan Abonnee de Overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn door binnen een dag na ontvangst van de bevestiging van de Overeenkomst door Uitgever ondubbelzinnig te kennen te geven niet gebonden te willen zijn, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

 
 

 

 

Artikel 5) Totstandkoming Overeenkomst
5.1. Uitingen van Uitgever op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten en/of Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. ledere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van (voldoende) beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Uitgever het Formulier schriftelijk aanvaardt. Met de aanvaarding ontvangt de Abonnee een unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
5.2. Gebruikersnaam en Wachtwoord
a) Gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Het is Abonnee niet toegestaan deze code aan derden bekend te maken en/of deze door derden te laten gebruiken,
b) Indien een derde de gebruikersnaam dan wel het wachtwoord van de Abonnee gebruikt is de Abonnee, ongeacht of hem dit kan worden toegerekend, aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst, in het bijzonder ook van financiële verplichtingen.

Artikel 6) Prijzen en betaling
6.1. Abonnee betaalt voor de middels de Website bestelde Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Uitgever aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.
6.2. Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van Uitgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Abonnee het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.
6.3. In geval van betaling tegen factuur dient Abonnee binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Uitgever een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.
6.4. In geval van te late betaling heeft Uitgever het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Uitgever is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Abonnee zal alle kosten vergoeden die Uitgever en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als Abonnee heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.
6.5 Afhankelijk van de overeengekomen abonnementsvorm vindt een verrekening plaats van de daadwerkelijke verbruikskosten na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode.

Artikel 7) Levering en Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle door Uitgever geleverde zaken blijven eigendom van Uitgever of diens toeleveranciers.
7.2. Producten worden langs elektronische weg aan Abonnee ter beschikking gesteld. Abonnee is verantwoordelijk voor alle apparatuur en programmatuur die hij nodig heeft voor gebruik van de Producten en/of Diensten en draagt de kosten als gevolg van de telecommunicatie infrastructuur bij het online raadplegen van de Producten en/of Diensten. Alle gebruikte apparatuur en programmatuur dient compatibel te zijn met de Producten en/of Diensten en dient te voldoen aan de eisen die Uitgever stelt. Deze systeemeisen zijn te vinden op de Website en het Formulier.

Artikel 8) Intellectuele Eigendomsrechten
8.1. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Uitgever in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Uitgever of bij de derde van wie Uitgever het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan Abonnee ter beschikking te stellen. Uitgever verleent Abonnee met betrekking tot de Producten en Diensten hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Abonnee van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, slechts een Gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. Buiten dit Gebruiksrecht is het Abonnee niet toegestaan de Producten en/of Diensten op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Het abonnee van de geleverde content van Uitgever alleen voor eigen gebruik toe te passen en is niet toegestaan deze aan haar klanten geheel, of gedeeltelijk te leveren. 8.2. Indien naar het oordeel van Uitgever aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Uitgever onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Uitgever gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Abonnee gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan Uitgever kan aantonen dat Abonnee door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) naar het redelijke oordeel van Uitgever gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
8.3. Abonnee staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Uitgever materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
8.4. Abonnee mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
8.5. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Abonnee ter beschikking gestelde Producten en/of Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse- engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-)beperkingen van de Producten en/of Programmatuur te verwijderen of te omzeilen. Het is Abonnee toegestaan van ter beschikking gestelde Producten en/of Programmatuur een back- up exemplaar te maken dat identiek is aan het origineel mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het originele exemplaar.
8.6. Uitgever vrijwaart Abonnee tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Producten of Diensten in Nederland inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Abonnee Uitgever onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Abonnee Uitgever de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Abonnee hierbij aan Uitgever een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Abonnee verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Uitgever die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Uitgever vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de ter beschikking gestelde Producten of Diensten die door Abonnee of namens Abonnee door een derde zijn verricht, door gebruik van de Producten of Diensten in combinatie met niet door Uitgever ter beschikking gestelde Producten of Diensten of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde Producten of Diensten zijn ontwikkeld of zijn bestemd.

Artikel 9) Boete
Indien Abonnee geheel of gedeeltelijk in strijd met deze overeenkomst handelt, zal hij aan Uitgever zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een boete verbeuren van € 10.000,- per overtreding, en van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Uitgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze boete zal worden verbeurt per individueel product opgenomen in de Overeenkomst waarmee in strijd is gehandeld.


Artikel 10) Privacy
10.1. Abonnee wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Uitgever en stemt automatisch in met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
10.2. Abonnee is ervan op de hoogte dat Uitgever de persoonsgegevens van Abonnee verwerkt, met inbegrip van gegevens over Abonnees activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Abonnee vandaan komt en de Producten of Diensten die Abonnee heeft besteld. Uitgever slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Abonnee te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Abonnee.
10.3. Abonnee mag de gegevens die Uitgever over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Abonnee heeft het recht Uitgever te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Abonnee te verwijderen of af te schermen. Uitgever zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Uitgever en het privacybelang van Abonnee en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Abonnee informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Abonnee van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 11) Garanties
11.1. Gebreken welke door Abonnee aan Uitgever worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na de levering van de Diensten Producten zullen door Uitgever, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Abonnee valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Uitgever Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument. Voor Producten en/of Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.
11.2. Uitgever zal zich ervoor inspannen dat Abonnee met uitzondering van onderhoudsmomenten te allen tijde toegang heeft tot de Producten en Diensten, maar kan niet garanderen dat de Producten en Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Uitgever is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die zich in verband hiermee zou kunnen voordoen.

Artikel 12) Aansprakelijkheid
12.1. Uitgever is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Abonnee of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten of Diensten.
12.2. Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Uitgever jegens Abonnee, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Abonnee aan Uitgever betaalde vergoedingen exclusief BTW.
12.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.6 vrijwaart Abonnee, niet zijnde een Consument, Uitgever voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten en/of Diensten.

Artikel 13) Overmacht
13.1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
13.2. Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 14) Geheimhouding
14.1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomsten/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
14.2. Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 15) Duur en beëindiging
15.1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat Uitgever het Formulier schriftelijk aanvaardt en wordt aangegaan voor een periode van minimaal 2 (twee) jaar.
15.2. Daarna wordt de Overeenkomst, behoudens een andersluidende afspraak van Partijen, verlengd met een periode van telkens 2 jaar, tenzij een Partij deze schriftelijk opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
15.3. Wanneer Abonnee in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Abonnee en/of wanneer derden de gebruikersnaam en/of wachtwoord van Abonnee gebruiken, heeft Uitgever het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
15.4. In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.3 zijn alle vorderingen van Uitgever op de Abonnee onmiddellijk en geheel opeisbaar. Abonnee is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Uitgever in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
15.5. Indien Abonnee zijn ontbindings-en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Uitgever het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings-en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
15.6. Indien Abonnee een Consument is, heeft Abonnee het recht om gedurende 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt verlengd tot maximaal 3 (drie) maanden in geval Uitgever niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan.
15.7. In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 15.1, 15.2 of 15.3 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
a) openstaande betalingen;
b) geheimhouding;
c) Intellectuele Eigendomsrechten;
d) aansprakelijkheid.
15.8. Indien binnen de Overeenkomst door Uitgever bestanden en / of data in enige vorm beschikbaar wordt gesteld aan Abonnee en deze in systemen van Abonnee zijn geïmplementeerd is Uitgever gerechtigd om bij beëindiging van de Overeenkomst deze bestanden te komen verwijderen van systemen van Abonnee. Abonnee mag hier ook een gecertificeerde instantie voor inschakelen, voor eigen rekening en risico. Deze zal de bestanden en / of data verwijderen en hier schriftelijk getuigenis van moeten overleggen aan Uitgever. Mocht onverhoopt blijken dat er bestanden en / of data door Abonnee is achtergehouden is dit in strijd met Overeenkomst en gelden de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 9.

Artikel 16) Wijzigingen en aanvullingen
16.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomsten/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 17) Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Abonnees, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.
17.2. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Uitgever terzake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
17.3. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan.
17.4. Uitgever mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
17.5. Uitgever mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Abonnee daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Abonnee redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Uitgever wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Uitgever het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
17.6. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Bijlage 1 Verwerken van persoonsgegevens

Indien JD Knowledge bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel B 1.1 Algemeen
De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. JD Knowledge vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel B1.2. Doeleinden van de verwerking
JD Knowledge verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

Gelet op de aard van de Diensten, zal JD Knowledge onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan JD Knowledge worden verstrekt om te worden verwerkt via de Diensten. Indien er bij het gebruik van de Diensten bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Opdrachtgever dit vooraf aan JD Knowledge te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

JD Knowledge heeft géén zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. JD Knowledge neemt géén zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien dit op grond van de AVG vereist is, vanaf 25 mei 2018 een register zal bijhouden met betrekking tot de onder de Overeenkomst uitgevoerde gegevensverwerkingen. Opdrachtgever vrijwaart JD Knowledge van alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Artikel B1.3. Verdeling verantwoordelijkheid
Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door JD Knowledge worden uitgevoerd binnen een (semi- ) geautomatiseerde omgeving.

JD Knowledge is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan JD Knowledge zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is JD Knowledge niet verantwoordelijk.

De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart JD Knowledge voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door Opdrachtgever. Artikel B1.4. Verplichtingen van partijen Ten aanzien van de onder de Overeenkomst verrichte verwerkingen, zal JD Knowledge zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door JD Knowledge vanuit diens rol. JD Knowledge zal Opdrachtgever op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving. JD Knowledge zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van een gegevensbescherming- seffect-beoordeling (ook wel een ‘Data Protection Impact Assessment’ of ‘DPIA’ genoemd). De door JD Knowledge redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde bijstand zullen door Opdrachtgever worden vergoed. De verplichtingen van JD Knowledge die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van JD Knowledge, waaronder werknemers. Artikel B1.5. Doorgifte van persoonsgegevens JD Knowledge verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft JD Knowledge daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. JD Knowledge zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat. Artikel B1.5. Doorgifte van persoonsgegevens JD Knowledge verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft JD Knowledge daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. JD Knowledge zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel B1.6. Inschakelen van subverwerkers
Opdrachtgever geeft JD Knowledge toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze Bijlage bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen.

JD Knowledge zal Opdrachtgever op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt. Indien JD Knowledge het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal JD Knowledge de Opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van JD Knowledge.

Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen. Indien Opdrachtgever binnen de voornoemde termijn bezwaar maakt tegen het voornemen van JD Knowledge om een nieuwe derden in te schakelen, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van JD Knowledge, dan is JD Knowledge gerechtigd om de betreffende nieuwe derde in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe derde ingeschakeld wordt.

Artikel B1.7. Beveiliging
JD Knowledge zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). Opdrachtgever beslist zelf welke persoonsgegevens door JD Knowledge verwerkt worden en stelt enkel persoonsgegevens aan JD Knowledge ter beschikking voor verwerking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de volgens Opdrachtgever vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Artikel B1.8. Datalekken
In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal JD Knowledge zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 72 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. JD Knowledge spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.

Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal JD Knowledge meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):
- wat de (vermeende) oorzaak is;
- wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
- wat de (voorgestelde) oplossing is; - contactgegevens voor de opvolging van de melding;
- wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en
- wat de reeds genomen maatregelen zijn.

Artikel B1.9. Verzoeken van betrokkenen
Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan JD Knowledge BV, zal JD Knowledge het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever. JD Knowledge mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

JD Knowledge zal Opdrachtgever de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van JD Knowledge voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan JD Knowledge hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel B1.10. Vertrouwelijkheid
Op alle persoonsgegevens die JD Knowledge van Opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

JD Knowledge zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

- indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;
- indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of - indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

Artikel B1.11. Audit
Opdrachtgever heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van deze Bijlage en alles wat daar direct verband mee houdt.

De audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij JD Knowledge aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij JD Knowledge aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage.

De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats. JD Knowledge zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers ter beschikking stellen voor de audit. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk. Alle kosten van de audit, ook de door JD Knowledge gemaakte kosten, komen voor rekening van Opdrachtgever

Artikel B1.12. Einde van de Overeenkomst
Na beëindiging van de Overeenkomst zal JD Knowledge de van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij partijen anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.